Projekt nowego statutu PZWarc

854

Szanowni Państwo.

W czerwcu ubiegłego roku została powołana komisja statutowa (Tadeusz Kosobudzki, Jan Artymowicz, Bartosz Socha i Zbigniew Piątek). Zadaniem komisji jest dostosowanie zapisów naszego statutu do zmienionej ustawy o sporcie. Zmieniony statut mam nadzieję że zostanie uchwalony na WZD PZWarc 29 kwietnia w Sztutowie.

Pozwalam sobie przedłożyć Wam:
1. Ustawę o sporcie,
2. Ustawę o stowarzyszeniach,
3. Protokół z kontroli w związku,
4. Zalecenia pokontrolne,
5. Statut obowiązujący,
6. Projekt zmian w statucie.

Chciałbym aby wszyscy przeanalizowali przedłożone dokumenty, a z propozycjami zmian zwrócili się za moim pośrednictwem jak najszybciej lub już za pośrednictwem delegatów na WZD. Projekt zmian w statucie zawiera zaznaczone na kolor zielony nowe rzeczy. Kolor czerwony to propozycja skreśleń. Kolor czarny to oczywiście brak zmian.

PONADTO USTAWA O SPORCIE ZOBOWIĄZUJE NIE TYLKO ZWIĄZEK ALE TAKŻE WSZYSTKICH JEGO CZŁONKÓW, WSZYSTKIE KLUBY SPORTOWE DO DOSTOSOWANIA ZAPISÓW SWOICH STATUTÓW DO NOWEJ USTAWY. Mamy na to czas do 16.10.2012 roku.

Prezes Polskiego Związku Warcabowego
Tadeusz Kosobudzki