Orzeczenia lekarskie dla dzieci i młodzieży – zmiany

1281

1 marca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń.

Jakie kwestie interesują nas z  punktu widzenia warcabisty ?

1. W nowym stanie prawnym w § 2 rozporządzenia dodaje ust. 3-5. Ust. 3 reguluje kwestię orzeczeń wydawanych w odniesieniu do dzieci i młodzieży do ukończenia przez nich 19 roku życia. Od 1 marca 2019 r. wspomniane orzeczenie wydawać może również lekarz podstawowej opieki zdrowotnej w oparciu o profilaktyczne badanie lekarskie oraz posiadaną dokumentację medyczną. Na mocy ust. 4 lekarz ten będzie uprawniony do wydania orzeczeń również w odniesieniu do zawodników między 19 i 23 rokiem życia.

2. Katalog obowiązkowych badań specjalistycznych i diagnostycznych został zawężony do 9 pozycji (poprzednio 15), lekarz ma możliwość zlecenia dodatkowych badań spoza katalogu analizując specyfikę uprawianego sportu

3. Badania okresowe przeprowadza się co 12 miesięcy (było 6 miesięcy)

Orzeczenia lekarskie wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują swoją ważność. Nowe regulacje mają być stosowane do badań rozpoczętych po 1 marca 2019 r.

Treść rozporządzenia

Mimo, że rozporządzenie już weszło w życie środowisko lekarzy rodzinnych opiniuje negatywnie wprowadzone zmiany, w praktyce możemy się więc spotkać z odmową wystawienia orzeczenia (szczególnie w pierwszych miesiącach obowiązywania nowych przepisów). Jednak biorąc pod uwagę fakt, że w przypadku warcabów nie zachodzą praktycznie żadne przeciwskazania do uprawiania tego sportu mamy nadzieję, iż raczej wcześniej niż później lekarze POZ umożliwią naszej młodzieży uzyskanie orzeczenia wg nowych przepisów. Kierunek zmian wydaje się słuszny.