III Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sportach umysłowych

882

Na stronie OOM Łódzkie zostały udostępnione komunikaty organizacyjne oraz dokumenty, które muszą być wypełnione i wysłane do 20 marca 2014 r. Poniżej wyciąg z komunikatu:

(…) Zgodnie z Komunikatem nr 1: Warunkiem przyjęcia i zakwaterowania ekipy wojewódzkiej jest dostarczenie podczas akredytacji wypełnionej i podpisanej przez wszystkich uczestników (zawodników, trenerów, kierowców i sędziów) listy meldunkowej oraz oświadczenia zamieszczonych na stronie internetowej Organizatora.

1. Zgłoszenia ekip dokonują wyłącznie Interdyscyplinarne Stowarzyszenia Sportowe na drukach, które są do pobrania ze strony internetowej OOM – w przypadku braku WISS –u zgłasza Wojewódzki Związek z danego Województwa (nie będą uwzględniane zgłoszenia wpływające bezpośrednio od klubów).

2. Wypełnione komputerowo druki zgłoszeń reprezentacji województwa w poszczególnych sportach należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: Łódzkiej Federacji Sportu: mpikierski@wp.pl oraz na adres bezpośredniego organizatora sportu. Wersję papierową podpisaną przez WISS prosimy składać bezpośredniemu organizatorowi zawodów w biurze zawodów.

3. Ostateczne zgłoszenia i karty meldunkowe należy przesłać do dnia określonego w tabeli dotyczącej sportu (brydż sportowy do 26 marca 2014 r.; szachy do 25 marca 2014 r. warcaby do 20 marca 2014 r. ) na adres wymieniony w pkt 2.

4. Koszty przyjazdu zgłoszonych, pokrywają jednostki delegujące. 5. Organizator pokrywa koszty wynikające z Decyzji Nr 20 oraz umów z podmiotami finansującymi realizację zadania. Do zawodów zostaną dopuszczeni zawodnicy zweryfikowani przez osoby za to odpowiedzialne zgodnie z wymagalną dokumentacją określoną w Komunikacie nr 1. (…)