Results

Round 1 – Friday, September 2

Olga Kamychleeva – Natalia Sadowska 0:12

Round 2 – Saturday, September 3

Natalia Sadowska – Olga Kamychleeva 6:6 (18:6)

Round 3 – Sunday, September 4

Olga Kamychleeva – Natalia Sadowska 0:12 (6:30)

Round 4 – Monday, September 5

Natalia Sadowska – Olga Kamychleeva 7:5 (37:11)

Round 5 – Tuesday, September 6

Olga Kamychleeva – Natalia Sadowska 5:7 (16:44)

Round 6 – Wednesday, September 7

Natalia Sadowska – Olga Kamychleeva 6:6 (50:22)

Round 7 – Thursday, September 8

Olga Kamychleeva – Natalia Sadowska

Round 8 – Friday, September 9

Natalia Sadowska – Olga Kamychleeva

Round 9 – Saturday, September 10

Olga Kamychleeva – Natalia Sadowska