Aktualizacja Kodeksu Warcabowego, Sprawozdania, Test połączenia przed WZD

708

Szanowni Państwo,

w najbliższą niedzielę, 27 marca, o godzinie 15:00 za pośrednictwem platformy internetowej odbędzie się Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Warcabowego. Link do spotkania wraz z instrukcją dostępu zostanie przesłany na adresy mailowe zgłoszonych delegatów. Dzień wcześniej, w sobotę 26 marca o godzinie 19:00 odbędzie się połączenie testowe pod poniższym linkiem, na które zapraszam zainteresowanych:

TEST – Walne Zgromadzenie Delegatów

Poniżej znajdziecie Państwo sprawozdania, które będą prezentowane i omawiane podczas niedzielnego Walnego:

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Polskiego Związku Warcabowego za rok 2021

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Polskiego Związku Warcabowego za rok 2021

SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ Polskiego Związku Warcabowego za rok 2021

Ponadto w trakcie WZD głosowana będzie aktualizacja Kodeksu Warcabowego. 7 marca oraz 14 marca odbyły się spotkania w sprawie dyskusji nad zmianami w Kodeksie. Wynikiem tych spotkań jest poniższa aktualizacja wraz z wyszczególnieniem i opisem wprowadzonych zmian:

AKTUALIZACJA KODEKSU WARCABOWEGO po spotkaniach 7 i 14 marca

Kilka słów komentarza do powyższej aktualizacji. Priorytetem wprowadzanych zmian była dla dyskutujących spójność zasad krajowych z międzynarodowymi. Gremium kilkukrotnie zwracało uwagę na niejasność, albo nieprecyzyjność przepisów FMJD, co w przyszłości ma być z FMJD konsultowane.

Na spotkaniu 7 marca pracowaliśmy nad zapisami rozdziałów I-IV oraz VIII. Wprowadzone wówczas zmiany zostały przez wszystkich zaakceptowane na spotkaniu 14 marca i w tej formie występują w pliku z aktualizacją.

Następnie przeszliśmy do rozmowy nad propozycjami uczestników spotkania.

  1. Zaproponowano uregulowanie sprawy wprowadzania partii z turniejów do Internetu. Uzgodniono, że PZWarc przyznając organizację kolejnych imprez będzie nakładał na Organizatora zawodów rozgrywanych tempem klasycznym obowiązek umieszczenia partii w Internecie. Nie wymaga to dodatkowych zapisów w Kodeksie Warcabowym.
  2. Zaproponowano uregulowanie sprawy z wyciąganiem konsekwencji w stosunku do osób, których zachowanie wskazuje, że są pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych sytuacji odurzających. Zadeklarowałem podjęcie decyzji w tym zakresie po otrzymaniu materiałów od uczestników spotkania. Zdecydowałem, że na wzór choćby szachów (dziękuję za przesłane materiały i ich opis Robertowi Kątnemu i Arkowi Biadasiewiczowi) wystarczającymi są zapisy znajdujące się w Regulaminie Dyscyplinarnym i Regulaminach Zawodów, nie wymaga to dodatkowego wzmiankowania w Kodeksie. Wyzwaniem jest zaś utworzenie działającej i egzekwującej Komisji Dyscyplinarnej (rozważyłbym rozszerzenie kompetencji tejże komisji, na wzór szachów, do Komisji ds. Dyscypliny i Wyróżnień). Temat ten podejmę na niedzielnym Walnym.
  3. Inne propozycje, po analizie których stwierdzono, że obecnie występujące w Kodeksie Warcabowym zapisy są wystarczające.

Zwieńczeniem spotkania była dyskusja nad przyszłością systemu rozgrywek, polskiego rankingu oraz kategorii i tytułów (Rozdziały V, VI i VII Kodeksu Warcabowego). Zgodnie stwierdzono, że ewentualne zmiany wymagają niezbędnych narzędzi umożliwiających odejście od polskiego rankingu, przede wszystkim właściwego oprogramowania sędziowskiego. Sylwester Flisikowski zadeklarował wznowienie rozmów z autorami szachowych programów do sędziowania o możliwości ich adaptacji do środowiska warcabowego. W miarę postępów w przygotowaniach od strony technicznej, na rok 2022 zaplanowaliśmy kontynuację rozmów nad przyszłością rankingów (deflacja rankingów i tytułów, odejście od rankingu krajowego). Zapraszam osoby chętne zabrać głos do włączenia się do tej dyskusji. Ostatecznie jedyną zmianą w przytoczonych rozdziałach zostało dopisanie nowego tytułu w wykazie tytułów międzynarodowych: cmf i cmff.

Dziękuję wszystkim zaangażowanym w pracę nad rozwojem warcabów.

Z wyrazami szacunku,
Damian Reszka
Prezes PZWarc